Ardósia    Corneana    Quartzito    Xisto Argiloso    Xisto Luzente